นักเรียนที่มีปัญหาการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

หากนักเรียนมีปัญหาในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม  ให้นักเรียนทำการตรวจสอบตามนี้

1. รหัสนักเรียนถูกหรือไม่

2. รหัสประจำตัวประชาชนถูกหรือไม่

3. มีการลงทะเบียนซ้ำหรือไม่

หากตราวจสอบทั้ง 3 หัวข้อข้างตนแล้วยังไม่สามารถลงทะเบียนได้  ให้นักเรียนติดต่อครูศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์  โดยทำการแจ้งรายละเอียดดังนี้

1. เลขประจำตัวประชาชน

2. เลขประจำตัวนักเรียน

3. ชื่อ-สกุล

4. ชั้น และเลขที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ เมนู จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อ Log in ด้วยผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ