รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 37. เกษตรหรรษา
สถานที่เรียน : ใต้อาคารเรียน 2
1.นายสมชาย อินทรโชติ
- - - 20 9
2 A-MATH GAME
สถานที่เรียน :
1.ครูสุมล ขาวล้วน
20 14
3 Cooking class
สถานที่เรียน :
1.นางเกสร ปิยดิลก
2.นางศุภวรรณ หมั่นทวี
35 24
4 DIY
สถานที่เรียน :
1.นางพานี กิ่งเกาะยาว
2.นางลัดดา ดวดไธสง
35 35
5 DIY สไตล์จีนจีน
สถานที่เรียน :
1.นางกนกทิพย์ สามห้วย
2.นางสาวนพมาศ สุวรรณสิงห์
35 34
6 English Club
สถานที่เรียน :
1.Mankabe Comfort
2.นางสาวพรพรรณ คงรักษ์
35 15
7 Funny English
สถานที่เรียน :
1.นางอัจฉรา เวชพงษ์
20 11
8 Funny Math
สถานที่เรียน :
1.นางปัทมา แก้วเจริญ
20 11
9 GSP สร้างสรรค์
สถานที่เรียน :
1.นางสาวฉันทนา ทองหอม
20 8
10 Lab สุดหรรษา
สถานที่เรียน :
1.นางลิวัศยา โอทอง
2.นางสาวธนัชพร บวชชุม
35 19
11 Living room (ห้องนั่งเล่น)
สถานที่เรียน :
1.นางสาวภณิชชา ขมอินทร์
2.นางสาวฮ่าหลีม๊ะ บิลรัตน์แก้ว
35 34
12 SIKAOPRACHA FC
สถานที่เรียน :
1.นายยุทธจักร คำทอง
2.นายศรัณยู อุมา
3.นายสิรวิชญ์ ทิงเหม
40 45
13 Story in the series (เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากซีรีย์)
สถานที่เรียน :
1.นางนูรีย๊ะ บ่าวเบ็ญหมัด
2.นางสาวชุดาพร ทิพย์ทอง
35 35
14 เกมภาษาไทย
สถานที่เรียน :
1.นางเนตรชนก ตุลยสุข
2.นางสาวธัญญลักษณ์ แดงช่วง
35 29
15 แกะหนังตะลุง
สถานที่เรียน :
1.นางนุชรี ตั้งเคี้ยน
2.นายบริบูรณ์ เพาะผล
35 34
16 คลีนิกหมอภาษา
สถานที่เรียน : ยังไม่ระบุ
1.นางกนกวรรณ ส่อสืบ
20 24
17 ชุมนุม TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน :
1.นายอับดุลวาฮับ ชุมสาแหละ
20 20
18 ชุมนุม แกนนำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร)
สถานที่เรียน :
1.นางสาวพิชชาภา คงแก้ว
20 17
19 ชุมนุม เด็กใหม่ยุคดิจิตอล
สถานที่เรียน :
1.นางสาวกาญชนา เสพคง
2.นางสาวพัลลภา บุญรังษี
35 34
20 ชุมนุม ประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน :
1.นางสาวดรุโณทัย แสงอรุณ
20 7
21 ชุมนุมนาฏศิลป์
สถานที่เรียน :
1.นางสุมาลี นุ่นเกษ
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ นาคะสุวรรณ์
35 44
22 ดนรีสากล(วงโยทวาธิต วงสตริง
สถานที่เรียน :
1.นายปรัชญา กาสุวรรณ์
40 39
23 ตะกร้อ
สถานที่เรียน : -
1.นายวัฒนา ชูประสิทธิ์
20 6
24 ถ่ายภาพสร้างสรรค์
สถานที่เรียน :
1.นายสันติพร ส่อสืบ
20 18
25 นศท. จิตอาสา
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : เฉพาะ นศท.
1.นางสายัณต์ พรหมมี
20 14
26 นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางทิพาภรณ์ ประจวบไพบูลย์
- - - 20 20
27 ปลูกนิสัยการทิ้ง(ขยะ)
สถานที่เรียน :
1.นายภาพตะวัน เหมสัน
20 20
28 ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน :
1.นางสาววรรณกานต์ อินทฤทธิ์
2.นางสาวอัญชลี ทองบุรี
35 35
29 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
สถานที่เรียน :
1.นางสาวอังคณา พิชยดนย์
20 22
30 ไมโครบิต
สถานที่เรียน :
1.นางสาววิญารัตน์ คงจันทร์
2.นางเสาวลักษณ์ รักใหม่
35 4
31 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน :
1.นางสาวนลินี ปิยะกุล
35 32
32 โรงเรียนธนาคาร
สถานที่เรียน : ห้องเรียนธนาคาร
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1 และ ม.4
1.นางสาวพรศิริ คงชู
2.นางสาวศุภษร จันทร์ศักดิ์รา
- - - 35 23
33 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน :
1.นายพลเดช อาคมเวช
2.นายวันชัย บัวทอง
3.นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์
4.นายสิริวุฒิ ชูสุวรรณ
40 42
34 เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่เรียน :
1.นายบุญภาส สีสองสี
20 35
35 สารพันหรรษา
สถานที่เรียน :
1.นางสาวจริยา ยิ้มแก้ว
2.นายวุฒิชัย ช่อเส้ง
20 20
36 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน :
1.นายนิมิตร กิ่งเกาะยาว
20 20
37 ออกแบบผลิตภัณฑ์
สถานที่เรียน :
1.นางศิริวรรณ ทองนวน
20 20
38 ไอซียู
สถานที่เรียน :
1.นายสุรเชษฐ์ ช่วยดู
20 20