นักเรียนที่มีปัญหาการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

หากนักเรียนมีปัญหาในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม  ให้นักเรียนทำการตรวจสอบตามนี้

1. รหัสนักเรียนถูกหรือไม่

2. รหัสประจำตัวประชาชนถูกหรือไม่

3. มีการลงทะเบียนซ้ำหรือไม่

หากตราวจสอบทั้ง 3 หัวข้อข้างตนแล้วยังไม่สามารถลงทะเบียนได้  ให้นักเรียนติดต่อครูศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์  โดยทำการแจ้งรายละเอียดดังนี้

1. เลขประจำตัวประชาชน

2. เลขประจำตัวนักเรียน

3. ชื่อ-สกุล

4. ชั้น และเลขที่